Benedek Elek Pedagógiai Líceum

Belső rendszabályzat

Benedek Elek Pedagógiai Líceum

Romániában az állampolgároknak egyenlő joguk vannak az oktatás bármely szintjéhez és formájához, függetlenül a szociális és az anyagi helyzettől, nemtől, fajtól, nemzetiségtől, politikai vagy vallási hovatartozástól, vagy bárminemű korlátozástól, mely diszkriminációt vagy szegregáást (elkülönítést) jelentene. A közoktatási intézmények körzetében (épületében), a törvény értelmében, tilos bárminemű politikai szervezet létrehozása és működtetése, politikai propaganda vagy vallási térítői tevékenység folytatása, vagy bármilyen olyan tevékenységi forma mely megszegi az erkölcsösség általános szabályait, illetve veszélyezteti a tanulók, valamint a tantestület és személyzet testi vagy lelki épségét.

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikkely: Jelen szabályzat az 1/2011 számú Oktatási törvénynek, valamint a Román Kormány, Tanügyminisztérium által kidolgozott szabályzó jellegű dokumentumoknak, illetve az ISJ (megyei tanfelügyelőség) rendelkezéseinek megfelelően volt összeállítva. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak a Tanügyminisztérium (MECT) honlapján (www.edu.ro, Invatamant preuniversitar, Legislatie), valamint a Hargita megyei tanfelügyelőség honlapján. (www.isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/hu/toervenykezes/toervenyek).

2. cikkely: Az iskola vezetősége által kidolgozott belső rendszabályzatot a Nevelőtanács gyűlésen, melyen résztvett az intézmény tantestületének többsége, megvitatta és aVezetőtanács jóváhagyta. Az okmány olyan kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az érvényben levő törvényes rendelkezéseknek megfelelően, konkrét tevékenységekre/helyzetekre, azok körülményeire vontakoznak.

3. cikkely: A jóváhagyás után a szabályzat betartása kötelező az intézmény tantestülete, az iskolai személyzet, a tanulók, valamint a szülők/törvényes képviselői számára. A szabályzatot, mely megtekinthető itt a  honlapon, minden tanév elején az osztályfőnökök közlik a tanulókkal, a diákok és a szülők pedig aláírják, hogy tudomásul vették azt.

II. FEJEZET. A TANINTÉZMÉNY SZERVEZÉSE

1. cikkely: A ,,Benedek Elek” Pedagógiai Líceum egy állami oktatási egység, nappali iskolai tevékenységeket folytat, 0-XII osztályokat működtet, három oktatási szinten (ciklusban):
- elemi tagozat
- gimnáziumi tagozat
- líceumi tagozat
A 0-IV osztály step-by–step program keretén belül folytatja tevékenységét. A líceumi tagozat a következő profilokat foglalja magába: intenzív angol–társadalomtudomány osztály, kétnyelvű angol-természettudomány osztály, valamint óvó– és tanítónőképző.

2. cikkely: Az órák az elemi osztályokban 8-16 között, a gimnáziumi tagozaton 8-15 között, a líceumi tagozaton 7-16 között zajlanak. Az elemi tagozat tevékenysége sajátos rendszer szerint zajlik, a gimnáziumi, illetve a líceumi tagozaton levő osztályok számára a tanítási óra 50 perc, 10 perces szünettel minden óra után. 10,50-11,10 között nagyszünet van.

3. cikkely: A hét kielemzése és a tájékoztatás a rendszerint hetente tartott négyszög keretén belül, az iskola udvarán vagy a tetőtérben zajlik.

4. cikkely: Az igazgató nevezi ki az oktatási intézmény órarendjét összeállító csoportot, majd az órarendet ellenőrzi és jóváhagyja. A tanulók órarendje tanév elején állítódik össze és az változatlan marad a tanév végéig. Az esetleges módosításokra csak indokolt esetben (pl megbetegedés, vizsgák, delegációk, stb.) kerülhet sor, kizárólag az igazgató vagy aligazgató jóváhagyásával.

III. FEJEZET. A TANULÓI MINŐSÉG GYAKORLÁSA

1. cikkely: A tanulók jogai
1. A tanulóknak jogában áll használni az iskola által biztosított minden feltételt és felszerelést a tanterv által előírt tananyag elsajátításában
2. A kötelező oktatási tagozatokon levő tanulóknak joguk van ingyenes tankönyvekhez
3. A tanulóknak jogában áll résztvenni tudományos, tehnikai, vagy irodalmi körök tevékenységein
4. A tanulóknak jogában áll, hogy kitüntessék és díjazzák az iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységeken elért kitűnő eredményeiért
5. A tanulóknak joguk van az ingyenes oktatáshoz
6. A tanulóknak joguk van az ingyenes egészségügyi és pszichológiai ellátáshoz

2. cikkely: Az iskolán belüli magatartás
1. A Benedek Elek Pedagógiai Líceum tanulói minősége egyben egy civilizált magatartást is jelent, úgy iskolán belül, mint azon kívül is. Civilizált magatartáson a következőket értjük:
a. a társak, tanárok és kisegítő személyzet iránti állandó tiszteletet
b. az erőszak és agresszivitás bármilyen megnyilvánulási formájának kerülését
c. a konfliktusok vagy problematikus helyzetek párbeszéddel történő, az iskola rendszabályzatának megfelelő megoldását (esetenként az osztályfőnök vagy az igazgatóság segítségével). A tanulóknak és szüleiknek joguk van megfelelő körülmények között (elegendő idő, zavaró tényezők nélkül) a szaktanárral, osztályfőnökkel, az iskola igazgatójával konzultálni, ezen igény bejelentésétől számított egy héten belül.
d. az iskolai tulajdon, személyes javak (osztálytársak tulajdona) rongálásának kerülését
e. felelősségvállalást az iskolai kötelezettségek (feladatok) végrehajtásában, illetve bekapcsolódást egyes személyes, illetve osztályszintű problémák, szükségletek, kérések megoldásába
f. bármilyen helyzetben való becsületes és őszinte magatartást, főleg akkor amikor incidensekre kerül sor, mivel a hamis együttérzés tulajdonképpen bűnrészességhez és az igazság elhallgatásához vezet
2. A tanulóknak tilos drogot, szeszes-, illetve energiaitalt, cigarettát maguknál tartani és fogyasztani az iskola épületében és annak 50 m-es körzetében, valamint szerencsejátékot űzni. Az iskola területén kívül és tanítási órák után a felelősség a diákot és a szülőket terheli.
3. A tanulóknak tilos, hogy részt vegyenek bármilyen erőszakos vagy megfélemlítési cselekedetben és/vagy ilyen célból banda típusú csoporthoz folyamodni, késeket, láncot, botot, bénító hatású spray-t, bárminemű fegyvert, petárdát, sérülést okozó eszközt vagy folyadékot maguknál tartani és használni. Bármilyen ilyen jellegű esetet az intézmény azonnal jelez a rendőrségnek.
4. Olyan élelmiszeri termékek fogyasztása, melyek maradéka nehezen eltávolítható (pl. rágógumi, magok, pattogatott kukorica, chips, stb.) az épületben és az iskola udvarán azzal a feltétellel engedélyezett, hogy ezen maradékokat és tasakjaikat a szemetes kosarakba dobják el.
5. Az utolsó óra után a tanulók a padban levő szemetet a szemetes kosarakba ürítik ki.
6. A tanulók kötelesek épségben megőrizni az osztályterem, a tornaterem felszereltségét, az egészségügyi berendezéseket, valamint a tantermek, a folyosók, illetve az iskolaudvar tisztaságát. Ugyanakkor kötelességük a kormányi program által biztosított pékárut és tejtermékeket maximális jóérzéssel/felelőséggel kezelni.
7. A tanulók kötelesek az iskola teljes felszereltségét a lehető legnagyobb elővigyázatossággal használni. Bármilyen incidens esetében a tettesek/felelősök/szolgálatosok értesítik az osztályfőnököt.
a. Tilos bármilyen anyagot ragasztószalaggal a falra helyezni. A hirdetések csak az erre kijelölt hirdetőtáblákon megengedett és kizárólag az igazgató/aligazgató aláírásával. Ezen előírás megszegése esetében az okozott károk megtérítése a projekt vezetőjét terheli.
b. A figyelmetlenségből, vagy rosszakaratból elkövetett rongálás (károkozás) esetében a tanulókat terheli a kár megtérítése vagy a megrongálódott tárgy kicserélése. Ha nem ismertek a tettesek (az elkövetők), a költségek az egész osztályra hárulnak.
8. Az osztályterembe való belépéskor a tanulók kötelesek a mobiltelefonokat kikapcsolni, hogy ne zavarják az óra menetét. Az írásbeli dolgozatok ideje alatt a tanárnak joga van a katedrára helyeztetni a telefonokat. A telefon tanórai-iskolai tevékenység alatti használatának esetében a tanárnak kötelessége azt leadni az osztályfőnöknek/tanítónak, ahonnan kizárólag a szülők igényelhetik vissza. A tanítási órák ideje alatt a tanulók csak kivételes helyzetekben, a tanár beleegyezésével hallgathatnak zenét, nézhetnek filmet, ellenkező esetben a képi/zenei felszerelésre ugyanazon rendelkezések érvényesek, mint a telefonokra.
9. A tanórák ideje alatt a tanároknak is tilos a mobiltelefon használata.
10. Tilos az internetre vagy bármilyen hasonló jellegű hálózatra videó- és/vagy hang felvételeket feltölteni amelyek becsmérlik/rágalmazzák vagy ártanak az iskola jóhírének, a tanulók, a tanárok, illetve a személyzet méltóságának.
11. A tanulók kötelesek maguknál tartani az ellenőrző füzetüket, azt megőrizni és felmutatni a tanszemélyzetnek, szülőknek, a hatóságoknak valahányszor azt tőlük megkövetelik.
12. Március és november között az elemi és gimnáziumi osztályok a tanítási szüneteket kötelező módon az iskola udvarán töltik, kivéve csapadék vagy erős szél esetében. A tanulók nem hagyhatják el az iskola udvarát, csak az igazgató vagy a szolgálatos tanár engedélyével. A szünetek alatt a tanulók nem léphetnek be más tantarmekbe tanári engedély nélkül.
13. A tanulók szülei vagy más, kívülálló személyek nem zavarhatják meg az órát, ezen személyek szünetben vagy erre kijelölt fogadóórán érhetik el a tanárt.
14. A tanulóknak tilos elhívniuk a hozzátartozókat vagy barátokat, hogy az iskolában várják őket, kivételt képeznek az I-IV osztályos tanulók, akikre az iskola bejáratánál várhatnak a szülők. Tilos a bejáratok eltorlaszolása az iskola diákjaira váró barátok, ismerősök által.
15. A tanítási idő lejárta után a tanulók nem tartózkodhatnak az iskola területén, csak tanári beleegyezéssel és felügyelettel.
16. A bicikliket az igazgatóság által kijelölt helyen lehet tartani.
17. Az iskola területén tilos a görkorcsolya és a gördeszka használata.
18. Az iskolai rendet és fegyelmet a vezetőség a szolgálatos tanárok, a tanügyi személyzet, a diákok, valamint az ezzel megbízott kisegítő személyzet segítségével biztosítja.

3. cikkely: Az oktatási tevékenység szervezése:
1. A tanulók kötelesek rendszeresen látogatni az órákat, a tanórákra és egyéb kötelező iskolai tevékenységekre időben, késés nélkül megjelenni, az iskolai, kulturális vagy adminisztratív tevékenységekben az iskola által megszabott program szerint részt venni, megfelelő/rendezett, tiszta és illő öltözetben. Tilos illetlen (ízléstelen) öltözet (ruhacikkek) és kiegészítők viselete amelyek nem felelnek meg az iskolaikörnyezetnek. Tilos pl. a látható helyen levő piercingek, a túl rövid szoknya, a túlzottan kivágott vagy rövid blúzok, a hivalkodó ékszerek viselete, valamint a szépítőszerek (smink) túlzott mértékű használata.
2. A Benedek Elek Pedagógiai Líceum sajátos megkülönböztető jelképe az iskola jelképét ábrázoló jelvény, melyet naponta, illetve, ünnepi alkalmakkor hordanak.
3. Különleges alkalmakkor, ünnepekkor a tanulók a sötét színű kosztümöt, világos inget/blúzot és a fent említett nyakkendőt viselik. A gimnáziumi és középiskolaikicsengetésen a végzős tanulók népviseletet hordanak.
4. A tanulók kötelesek minden órára a tanár által előírt megfelelő iskolai felszerelést vinni és eleget tenni a tanár által megszabott oktatási-nevelési követelményeknek.Ugyanakkor kötelesek gondosan megőrizni az ingyenes tankönyveket és év végén jó állapotban leadni azokat.
5. A tanárok kötelesek megmutatni a tanulóknak a kijavított írásbeli dolgozatokat. A szülőknek joguk van a tanár jelenlétében megnézni a félévi dolgozatokat.
6. A tanórák ideje alatt a tanulók nem hagyhatják el a tantermet, tilos az óráról a diákot kitenni. Ha az óra megkezdődése után 10 perccel a tanár nem lépett be az osztályterembe, az igazgatóságot kell értesíteni a helyzet megoldása érdekében. A tanulók csendben ülnek az egész óra ideje alatt, hogy más osztályokat ne zavarjanak.
7. A szülők írott kérésére az osztályfőnökök igazolhatnak három egymás utáni iskolai napot, ezek száma azonban összesen nem haladhatja meg az öt napot félévenként. Azok a kéréseket amelyek meghaladják az öt napot félévenként, csak kivételes (megalapozott) esetekben, a szülők írásbeli kérésére és az osztályfőnök beleegyezésével, az igazgató hagyhatja jóvá.

4. cikkely: Iskolán kívüli tevékenységek
1. Az iskolán kívüli tevékenységek az iskolai tanszemélyzet azon meggyőződésén alapszanak, mely szerint a Tanügyi törvény 4. cikkelyében megfogalmazott követelményeknek nem lehet eleget tenni kizárólag az iskolai tantervben szereplő tanórákon, laboratóriumban, vagy tornateremben tartott órákon.
2. A tanulók nemzetközi tevékenységekbe való beiratkozása (más iskolákkal való együttműkődési projekt, diákcsere, tanulmányi kirándulások) csak akkor lehetséges, ha a tanulók és azok szülei megértik és elfogadják a következőket:
 ezen tevékenységek túlnyomórészt nevelői jellegét
 ezen tevékenységek a tanszemélyzet plusz munkája révén valósulnak meg
 bármely döntés csak a közösség (csoport) érdekeit figyelembe véve hozható meg, nem pedig személyes érdekek mentén
 a program betartása kötelező
 azon tevékenység támogatásának szükségessége, amelyre a tanuló jelentkezik
 a szállítás és szállás körülményeit a csoport vezetője határozza meg, az igazgatóság beleegyezésével
 a tanulónak le kell mondania a megszokott programjáról a tevékenység lezajlásának ideje alatt
 a tanulónak be kell pótolnia a tananyagot és a tevékenység befejezésétől számított három iskolai nap után, az osztállyal együtt meg kell írnia az írásbeli dolgozatokat
 a tevékenységgel kapcsolatos feladatok példás elvégzését
 a projekt bemutatása, valahányszor a tanulótól megkövetelik
 a tanuló kapcsolódjon be az iskolai tevékenységekbe a projekt befejezte után is
 a kihágások az iskolai szabályzatnak megfelelően büntetődnek, az iskolán kívüli tevékenységből lehetséges a kizárás annak lezajlása közben is
3. A tantárgyversenyekre, illetve az ezekkel egyenrangú versenyekre való felkészüléshez lehetőség van arra, hogy a résztvevő diákok megyei verseny esetén max. 3, országos/nemzetközi verseny esetén max. 5 nap a felkészítő pedagógus(ok) által meghatározott, sajátos program szerint készüljenek fel, azzal a feltétellel, hogy utólag pótolják a tanórai elmaradásaikat.
4. Az iskolán kívüli tevékenységre (társiskolai kapcsolat, kirándulás, projekt, táborok, stb.) és ösztöndíjra a tanulók kiválasztása az osztály fegyelmezettségi szintje, a tanulmányi eredmény, magaviselet, valamint a versenyeken, tantárgyversenyeken, kulturális, sport vagy közösségi tevékenységeken való részvétel alapján történik. A lehúzott magaviseleti jeggyel rendelkező tanulók a második félévben zajló iskolán kívüli
tevékenységekről ki lesznek zárva. Ugyanez az intézkedés érvényes abban az esetben is, ha a tanuló objektív okok nélkül lépik vissza olyan tevékenységtől, amelyre beírtakozott, vagy a tevékenység lezajlása alatt megjelenő súlyos problémákról nem értesíti azonnal a vezető tanárt.
4. Az egy napnál hosszabb kirándulások tervezésének menete a következő:
a.) a kirándulást szervező tanár benyújtja az igazgatóságra a kirándulás részletes programját, valamint a kísérők neveit, a szünidő idejét is beleértve
b.) a kirándulás tényleges szervezése az igazgatóság beleegyezése után történik
c.) tilos bármilyen kirándulás, amely nem volt jóváhagyva. Az iskola nevében kiállított meghívók csak az igazgatói jóváhagyás után küldhetők szét.

5. cikkely: Az osztályszolgálatosság:
1. Az osztályszolgálatosságot egy héten keresztül két tanuló végzi egy előre kifüggesztett, féléves terv szerint.
2. Minden nap, az órák megkezdésekor a szolgálatos tanulók kötelesek ellenőrizni az iskolai bútorzat állapotát. Abban az esetben, ha törött székeket, piszkos padokat észlel, a szolgálatos tanulónak azonnal (egy órán belül) értesítenie kell az osztályfőnököt vagy a karbantartót erről a helyzetről. Ezen határidő be nem tartása esetén az iskolai bútorzat javításának költségei az illető osztályra hárulnak.
3. A szolgálatos tanulók minden óra elején letörlik a táblát és szellőztetnek.
4. Ha az órát más helyen tartják, mint az osztályterem, a szolgálatos tanulók bezárják az osztálytermet. Ennek a rendelkezésnek a be nem tartása esetén az osztályfőnök és az igazgatóság nem vállalja a felelősséget az esetleges lopásért.
5. Az utolsó óra után az osztályteremben a szolgálatos tanulók:
a.) megvárják a tanárral együtt az osztálytársak távozását
b.) ellenőrzik az osztályterem tisztaságát
6. A tanárok kérésére a szolgálatos tanulók ellenőrzik a tisztaságot a laborokban is.
7. A feladatok el nem látása a szolgálati idő egy héttel való meghosszabbításával büntetődik.

6. cikkely: Fegyelmi (magaviseleti) kihágások:
1. Jelen szabályzat egyik részének megszegése sem számít jelentéktelennek, mivel ez az akaraterő vagy a közösségi együttműködés alapvető szabályainak betartása képességének hiányaként értelmezhető.
2. A büntetések fokozatosan lesznek kiszabva, anélkül, hogy egyazon tanévben kétszer ugyanazt a büntetést szabnák ki. A büntetések kiszabásakor az igényesség és határozottság összhangban van a tanuló személyisége iránti tisztelettel, a javulás lehetőségébe vetett hittel, ugyanakkor figyelembe véve, a kihágás súlyosságát, a korábbi kihágásokat és a tett körülményeit.
3. A Közoktatási Tanintézmények Szervezési és Működési Szabályzatában megfogalmazott kihágások esetében a tanulókra kiszabott büntetés a fent említett szabályzat előírásai alapján történik.
4. A jelen szabályzatban előírt kötelezettségek be nem tartásáért és tilalmak megszegéséért járó büntetést a Nevelőtanács illetve a Vezetőtanács szabja ki, az osztályfőnök javaslatára, aki konzultál az Osztálytanáccsal.
5. A magaviseleti jegyet az osztályfőnök állapítja meg, miután konzultált az osztályt tanító többi tanárral, a tanuló iskolán belüli és azon kívüli általános viselkedését, valamint a tanuláshoz való hozzáállását figyelembe véve. A 7-es alatti jegyet a Nevelőtanács hagyja jóvá. Az ötös magaviseleti jeggyel rendelkező tanuló évismétlőnek számít. Az igazolatlan hiányzásoktól függő magaviseleti jegy megállapítása a következőképpen történik (Közoktatási Tanintézmények Szervezési és Működési Szabályzata, 131 cikkely): minden tizedik igazolatlan hiányzás után egy félévben, vagy adott tantárgyon belül egy félévben az összóraszám 10%-ának megfelelő igazolatlan hiányzások után egy jegy levonás jár.
6. Ha orvosi igazolás esetben nyomós érvek merülnek fel, hogy az igazolást csalás  útján/következtében állították ki, az igazolás nem vevődik számításba. Az ilyen eseteket a Vezetőtanács vizsgálja ki.
7. A gyakran betegeskedő tanulók helyzetét az iskola vezetősége és azok szülei tárgyalják meg. Az osztályfőnökök kérhetik a szülőktől a megbetegedés bejelentését az iskolához, illetve magántelefonján.
8. Amennyiben a tanuló iskolaidő alatti hiányzása az osztályfőnök (vagy annak hiányában az igazgató) és a tanárok, akik az illető napra írásbeli dolgozatot jelentettek be, beleegyezése nélkül történt, automatikusan igazolatlan hiányzásnak számít.
9. Azok a tanulók akiket iskolaidőben különféle bárokban találnak, megrovásban részesülnek az osztály előtt, amelyhez a magaviseleti jegy egy jeggyel való levonása társul (akkor is, ha az illető napra igazolása van), mivel rontotta az iskola hírnevét.
10. A tanulók egészségének megőrzése érdekében tilos a dohányzás és alkoholtartalmú és energiaitalok, vagy egyéb, az egészségre káros anyagok fogyasztása.
11. A fenti előírás be nem tartása a következő büntetések alkalmazását vonja maga után.
Dohányzás miatt:
- egy magaviseleti jegy levonása első alkalommal
- második alkalommal az iskolából való kicsapás 3 (három) napra, igazolatlan hiányzással, amennyiben a tanuló nem jelenik meg az iskola által elrendelt tevékenységeken
Alkoholfogyasztás miatt:
- két magaviseleti jegy levonása első alkalommal
- második alkalommal az iskolából való kicsapás 5 (öt) napra
12. Fizikai erőszak vagy erőszakra buzdítás, illetve az iskola épületén kívül történő, anyagi kárral járó kihágások esetén, a rendőrség lesz értesítve.
13. Azon osztályok tanulói, akik eltitkolnak szóbeli vagy fizikai erőszakos tetteket, a tisztasági szabályok megszegését, illetve az iskola javainak megrongálását, 6 hónapig ki lesznek zárva minden iskolán kívüli tevékenységből.
14. Minden büntetésről a szülőket írásban értesítik.

7. Cikkely: Jutalmak
A tanulásban elért sikerekért, tantárgyversenyeken, illetve egyéb versenyeken elért kiváló eredményekért, vagy olyan tevékenységek esetén, amelyek az iskola anyagi gyarapodását, hírnevének növekedését eredményezték, példaértékű magatartás, illetve az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben való aktív részvétel esetén a tanulók az alábbi jutalmakban részesülhetnek:
a) tanítói/osztályfőnöki dicséret az osztályközösség előtt;
b) felelős megbízatás a tanító/osztályfőnök, vagy az iskola vezetősége részéről
c) igazgatói dicséret a Nevelőtanács előtt
d) igazgatói dicséret az iskolatársak előtt
e) a szülők szóbeli értesítése vagy gratuláló levél a tanító/osztályfőnök, vagy az iskolaigazgató részéről, a kiváló tettek kiemelésével
f) a tanulók egyénileg vagy csoportosan díjakat és dicséreteket kaphatnak tantárgyakból, alkotói tevékenységekből szervezett, vagy kulturális-művészeti jellegű vetélkedőkön, illetve sportversenyeken elért kiemelkedő eredményekért és az iskola, illetve a társadalom érdekében kifejtett rendkívüli tettekért

IV. FEJEZET. A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Cikkely. A szülőknek a következő jogaik és kötelességeik vannak:
a. Legalább havonta érdeklődjön a tanulók iskolai helyzetéről és látogassa meg az iskolában
b. Vegyen részt az osztály Szülői Bizottságának ülésein; választhat és választható az osztály Szülői Bizottságának vezetőségébe, illetve az iskolai Szülői Bizottságba
c. Járuljon hozzá az iskola erkölcsi és anyagi alapjainak gyarapításához, illetve az oktatói-nevelői folyamathoz

2. Cikkely. A tanulók szülei kötelesek aláírni és betartani a Partneri egyezményt a nevelésért, amelyet az intézménnyel kötöttek.

3. Cikkely. A szülőknek tilos a tanórák alatt az osztálytermekbe menni, kivéve ha az osztályfőnök/tanító hívta őket.

V. FEJEZET. AZ ALKALMAZOTTAK KÖTELESSÉGEI

Az intézmény vezetősége:
     1. Cikkely. A menedzseri részleget az iskola igazgatósága, az Vezetőtanács, a Nevelőtanács és a Tantervi Tanács alkotják.
     2. Cikkely. A Vezetőtanács és Nevelőtanács hatáskörét az Állami közoktatási intézmények működési szabályzata jelöli ki.
     3. Cikkely. Tanszemélyzet: A munkaszerződéssel alkalmazott, valamint az óraadó tanszemélyzet kötelezettségei a következők:
a) azoknak a feladatoknak a teljesítése, amelyeket a munkaszerződés valamint az együttműködési egyezmény előír;
b) az iskolai dokumentumok összeállítására, használatára és megőrzésére vonatkozó törvényes előírások betartása;
c) az intézmény technikai felszerelésének célszerű használata és ezen állomány fejlesztésére irányuló tevékenységek kezdeményezése
d) osztályfőnöki minőségben a felszereléseket/berendezéseket év elején átveszik az igazgatótól és ugyanolyan állapotban adják át év végén
e) kezdeményeznek és támogatnak minden kezdeményezést, amelyek az iskolai rendszabályzat betartására, az iskolai rend és fegyelem hatékonyságára irányulnak
f) előre meghatározott program szerint végzi az iskolai szolgálatot és kötelező módon bejegyzi a szolgálatos füzetbe a szolgálat ideje alatt tett észrevételeit/megfigyelt eseményeket, baleset/sürgősségi esetben értesíti az illetékes személy(eke)t (pl. iskolaorvos/asszisztensnő, 112 - mentőszolgálat, tűzoltóság, rendőrség, stb.), órák előtt kinyitja, órák után bezárja a naplós szekrényt, megoldja a hiányzó kollégák helyettesítését.
g) A főépület (A épület) takarítói az órák alatt figyelik a líceum folyósóit, bármilyen rendellenességről, idegen személyek jelenlétéről értesítik a kapust vagy az igazgatóságot. A kicsi iskola (C épület) takarítói az órák idejére becsukják a hátsó bejárat ajtaját és felvigyázzák a főbejáratot.
h) a tanítók/osztályfőnökök felelnek az általuk vezetett tanulóközösség minden, iskolához kötődő tevékenységéért
i) a tanítók/osztályfőnökök irányítják az osztály szülői bizottságának tevékenységét, előadásokat szervez, biztosítja a módszertani és pszicho-pedagógiai tanácsadást
j) A tanítók és a tanárok iskolánkívüli tevékenységeket is szerveznek
k) Az osztályfőnök az oktató-nevelő folyamat megszervezésében és lebonyolításában kiemelt helyet foglal el és kötelezettségei a következők:
- osztályfőnöki tevékenységéről munkatervet készít
- készítse el az osztályfőnöki órák tervét
- ismertesse a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket, a jelen szabályzatban előírt jutalmazásokat és büntetéseket
- ellenőrizze időszakonként a tanulók tanulmányi helyzetét
- folyamatosan tartsa a kapcsolatot az osztályban tanító tanárokkal
- folyamatosan tartsa a kapcsolatot a tanulók szüleivel
- szervezze meg az osztályszolgálatot és intézkedjen, hogy mindenik tanítási óra megfelelő körülmények között történjen
- készítse fel a szolgálatos tanulókat, ismertesse feladataikat
A tanulók, a tan- és iskolai személyzet biztonságát szem előtt tartva az alábbi intézkedések érvényesek:
- a tanítási órák alatt szigorúan tilos bármely idegen személynek és a tanulóknak az iskola udvarán tartózkodni, kivételt képeznek a testnevelés órák, vagy a tanárok által felügyelt tevékenységek
- a tanítási órák alatti biztonsági őrség biztosítása
- az éjszakai biztonsági őrség biztosítása
- kötelező az iskola megkülönböztető jeleinek viselése
- az iskolai szolgálat biztosítása, a szolgálatos tanár a kisegítő személyzettel (kapusőrök, takarítók) közösen felügyeli szünetekben a tanulókat

VI. FEJEZET. A BEADVÁNYOK MEGOLDÁSA

1. Cikkely. A tanszemélyzetnek, a segédszemélyzetnek, a tanulóknak és ezek szüleinek jogában áll az iskola vezetőségéhez írásbeli, egyéni beadványokkal folyamodni, de csak saját tevékenységüket érintő kérdésekben

2. Cikkely. Az egyéni beadványokat, vagy óvásokat az iskola vezetőségéhez intézik, és a titkárságon iktatják
- A névtelen beadványokat nem veszik figyelembe, ezeket semmisnek nyilvánítják.
- Az iskolaigazgatónak kötelessége, hogy a kérvényezőnek válaszoljon a beadvány és az óvás benyújtásától számított 30 napon belül, függetlenül a megoldástól

3. Cikkely. A kérvényezők nem írhatnak ugyanabban az ügyben egy második beadványt
- amennyiben egy kérvényező ugyanabban az időben több beadványt nyújt be ugyanabban a tárgyban, egyetlen választ kap
- ha a válasz elküldése után ugyanolyan tartalmú beadvány érkezik, csatolják az előzőhöz

VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely. Jelen Szabályzat előírásai, amelyet az iskola vezetősége az intézmény alkalmazottainak és diákjainak javaslatainak figyelembevételével készített, kiegészülnek a Munkatörvénykönyv, a Tanügyi Törvény, és a többi, munkavédelemre, bérezésre, stb. vonatkozó törvényi szabályozással.

2. Cikkely. Jelen belső szabályzat előírásai 2012. október 4-től érvényesek.

Igazgató: Bálint Mihály

 

BBTE Felvételei -Gyergyószentmiklós

2021-04-09

Részletes-felvételi-tájekoztató BBT 2021

2021-03-25

Líceumi felvételi tájékoztató a VIII.oszt. tanulóknak

2021-06-08

Hasznos linkek